معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از رشد ۷۰ درصدی نیروهای متخصص در این معاونت، خبر داد.

احدالله احمدی پرگو اظهار کرد: در حال حاضر حوزه معاونت شهرسازی و معماری در مناطق دهگانه ۱۵۸ پرسنل با مدرک دانشگاهی مرتبط دارد که بالغ بر ۵۲% پرسنل می شود.

وی بیا نکرد: حوزه معاونت شهرسازی و معماری در هیچ برهه زمانی دارای بدنه کارشناسی مرتبط به این تعداد نبوده است.

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج افزود: این موضوع با ساماندهی و جذب نیروهای کیفی طی برنامه ساماندهی نیرو در سال های اخیر به انجام رسیده است، بطوری که در حال حاضر بیش از ۷۰% پرسنل دارای مدرک دانشگاهی هستند و اغلب نیروهای فاقد مدرک دانشگاهی نیز دارای سوابق تجربی قابل قبول بوده که بر این اساس از توانایی وتجربه آنها استفاده می شود.

پرگو ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته سایر پرسنل نیز با کسب آموزش های تخصصی در حال انجام وظیفه در راستای شرح وظایف ابلاغی هستند.

به گفته وی؛ تعداد پرسنل بامدرک پایین تر از دیپلم در مجموع مناطق دهگانه کمتر از ۲۰ نفر است که با عنایت به وظایف ابلاغی حوزه معاونت در امور پیگیری و دفتری و بایگانی خدمت می کنند.