نشانی دفتر : کرج – خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید حنیفه – تقاطع برغان – پاساژزمرد – پلاک ۳۳

تلفن : ۳۲۲۰۰۳۰۰ – ۳۲۲۰۰۳۷۷